Motivační program

Motivační program pro žáky tříletých učebních oborů

Nejúspěšnější žák z každého oboru dostane na konci 1. ročníku chytrý mobilní telefon při splnění těchto kritérií:

  • na konci 1. ročníku bude mít nejlepší prospěch ze třídy (průměr nesmí přesáhnout 2,3)
  • žák nesmí během celého 1. ročníku obdržet žádné výchovné opatření
  • žák musí mít splněnou míru docházky danou školním řádem