IKAPOKII – SŠ a ZŠ Publicita

Projekt „SOŠ Litovel – Šablony pro SŠ a VOŠ II“ s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016203 je zaměřen na kombinaci těchto témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit a aktivit rozvíjejících ICT. Cílem projektu je rozvoj v těchto vybraných oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. Na projekt je poskytována finanční podpora od Evropské Unie.

 

Aktivity projektu:

 • Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
 • Stáže pedagogů u zaměstnavatelů (pro SŠ)
 • Využití ICT ve vzdělávání v SŠ – 64 hodin/64 týdnů
 • Klub pro žáky SŠ
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem
 • Projektový den ve škole
 • Projektový den mimo školu
 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – personální podpora SŠ
 • Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
 • Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
 • Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ
 • Klub pro žáky DM
 • Projektový den v DM
 • Projektový den mimo DM

IKAPOKII_Leták k IKAPOKII_z šablony MŠMT